ایده جالب برای گروه

ببین و ایده بگیر (نبینی از دست دادی)