ایرنا تاثیر تدبیر دولت در بازار طلا ارز

ثبات در بازار ارز