بازدید مدیرعامل بانک ملت از نمایشگاه بورس بانک و بیمه

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1397 (فیلم)