بازدید مدیرعامل بانک ملت از نمایشگاه بورس بانک و بیمه

دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (فیلم)