بازدید مدیرعامل بانک ملت از نمایشگاه بورس بانک و بیمه