بازدید مشاور عالی سپاه در حوزه اقتصاد مقاومتی از باشگاه پویا