بازیکنان ورودی استقلال فصل 95

جشن بازیکنان استقلال خوزستان برای قهرمانی نیم فصل