بازیگرزن ایرانی که کشف حجاب کرد

عکسی که خانم بازیگر بخاطر انتشار خبر کشف حجاب منتشر کرد