بحران سی سالگی

بخش سوم گزارش توماس فریدمن از بحران آب در خاورمیانه- خشکسالی و بحران آب و اثرش بر بحران سوریه