بخشنامه 34333 مورخ 87 4 15 مأخذ محاسبه سه در هزار اتاق

نفست را محاسبه کن قبل اینکه به اجبار محاسبه شوی