برانکو راه آهن گربه سیاه ماست استقلال هنوز شانس قهرمانی دارد

گل فرجی؛ استقلال-راه آهن