برنامه ششم توسعه راهکاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی‌ ندارد

آرمان آب ندارد،برق ندارد،...ندارد.بابا هیچ چیز نگذاشت!!