برنامه ششم توسعه راهکاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی‌ ندارد