برنامه ششم توسعه راهکاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی‌ ندارد

اقتصاد مقاومتی، محور برنامه ششم توسعه