برنامه 171 سه شو 187

بالگرد تهاجمی «یوروکوپتر تایگر» ( فیلم )