برنامه 171 سه شو 187

روبات «سوفیا» زیر ذره بین مدیر «فیس بوک» ( فیلم )