برنده انتخابات

دیدار مردم - برنده اصلی انتخابات (فیلم)