برنده فینال

تکنو فوق العاده(برنده هر سه بلیط ورودی به فینال)