برنده فینال

دانشگاه تگزاس برنده فینال ربوکاپ 2016 در پکن