برگزاری تمرین پرسپولیس با حضور دوازده بازیکن

تمرین امروز پرسپولیس با حضور بنگستون (۹۴۰۵۰۸)