برگزاری تمرین پرسپولیس با حضور دوازده بازیکن

دوازده سیاه قلم برای دوازده هابیت کاری از بهزاد ساوانا