برگزاری مسابقه برنامه نویسی ACM در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ماهواره اتست دانشگاه صنعتی امیرکبیر