برگزاری مسابقه برنامه نویسی ACM در دانشگاه صنعتی امیرکبیر