بن یک میلیون تومانی سوادآموزی در روستاهای یزد توزیع می‌شود