بن یک میلیون تومانی سوادآموزی در روستاهای یزد توزیع می‌شود

قرایتی نکته های ناب - خاطرات - سوادآموزی قم ( فیلم )