بهترین انشاء در مورد دوست آن است گیرد دست پریشان حالی درماندگی