بهترین انشاء در مورد دوست آن است گیرد دست پریشان حالی درماندگی

چقدر پریشان است