به مرتضوی گفتم روزی وکالتت را برعهده می گیرم

گفتم کجا گفتا به خون -moloud-poursafa (فیلم)