به مرتضوی گفتم روزی وکالتت را برعهده می گیرم

روزی لزلی هازلتون به صورت اتفاقی قرآن را می خواند!