بگم بگم ها به سینما رسید

دعوت اهالی سینما از مردم برای تجربه سینما در سینما ( کیلیپ )