بیش از 95درصد مصوبات سفر رهبری به ابرکوه اجرایی شده است