بیمه رازی و آنزان ایذه در دیدار فینال کشتی فرنگی بیمه رازی پیشتاز مساب

قهرمانی بیمه رازی درجام باشگاه های کشتی فرنگی جهان