بیوگرافى صفیه سلطان

دومین بانوی خلبان افغان در نیروی هوایی: صفیه فیروزی (فیلم)