بیوگرافی ازان بازیگر ترکی گوزل

نوحه ترکی و فارسی حضرت قاسم ابن الحسن