بی کار شدن ۳۰۰ کارمند توئیتر آکا

از صفر تا ۳۰۰ و از ۳۰۰ تا صفر با کوینگزگ وان