بی کار شدن ۳۰۰ کارمند توئیتر آکا

موضوع ۳۰۰ : ایرانی و کار گروهی؟؟؟؟ هرگز