بی کار شدن ۳۰۰ کارمند توئیتر آکا

فیلم درگیری کارمند بانک با سارق مسلح در کرمان