تاخیر در مطالبات کشاورزان گندم

پرداخت مطالبات گندم کاران