تاخیر در مطالبات کشاورزان گندم

افزایش خرید گندم از کشاورزان