تاخیر در مطالبات کشاورزان گندم

دورریز 'خیار' در اصفهان و فروش خیار ۴ هزار تومانی در تهران ( کیلیپ )