تارنوازی شهناز و لطفی در خانه هنرمندان

خانه هنرمندان ایران (فیلم)