تارنوازی شهناز و لطفی در خانه هنرمندان

فیلم مستند تار هم دیگر لطفی ندارد