تاریخ برگذاری دربی هشتاد سه

گفتگو با فریبرز محمود زاده مسئول برگذاری لیگ 1