تبریز در فیتیله

تظاهرات مردم تبریز در پی اهانت برنامه فیتیله به ترک ها!