تحقیقات پژوهشی با محوریت حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه خراسان انجام می‌شود

انتظارات امام خامنه ای از حوزه های علمیه