تحقیقات پژوهشی با محوریت حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه خراسان انجام می‌شود

معرفی حوزه علمیه مشکوة