تحمیل لطمیه استودیو یبنی یجاسم یبنی

سید مهدی الشبری و سالم الصافی - یبنی یجاسم ولیلت العاشر - لطمیات جدیدة محرم الحرام 2018 (فیلم)