تخلف قنادی تهران

سوژه عجیب میلیاردی یک قنادی در تهران!