تدابیر شدید امنیتی در اطراف آکادمی پلیس پیش از قرائت حکم مرسی

تدابیر شدید امنیتی اطراف مجلس در پی تیراندازی مسلحانه (فیلم)