تدابیر شدید امنیتی در اطراف آکادمی پلیس پیش از قرائت حکم مرسی