تذکر جدی پرسپولیس به حامی پوشاک باشگاه

پوشاک خانوادگی با برندهای اروپایی ( استوک ) (فیلم)