تذکر جدی پرسپولیس به حامی پوشاک باشگاه

اخبار باشگاه پرسپولیس