ترامپ یا کلینتون؛ کدام‌ برای ایران بهتر است؟‌

: ترامپ بهتر است یا کلینتون؟ رائفی پور