تراکتور کلاس 950

دیسک زدن با تراکتور کلاس Axion 810 (فیلم)