ترویج فرهنگ ایثار و شهادت لازمه جامعه امروز است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود