حکم_صادره_مربوط_به_تخلفات_اداری_است تشریح حکم صادره در مورد رئیس شورای شهر تبریز

تشریح حکم صادره در مورد رئیس شورای شهر تبریز

اظهارات رئیس شورای شهر مریوان (فیلم)