تشریح نحوه ارزان شدن پهنای باند

۳ - ۴ - bandwidth یا پهنای باند چیست؟