تشویق دانش آموزان به کارهای گروهی

خیام خوانی گروهی دانش آموزان در بوشهر (فیلم)