تصادف عصر دیروز بزرگراه آزادگان

تصادف مرگبار در بزرگراه !!