تصادف عصر دیروز بزرگراه آزادگان

وقوع تصادف زنجیره ای در بزرگراه آزادگان تهران (فیلم)