تصادف پراید نقره ای در گردکل

تصادف عجیب پراید در اتوبان!