تصاویربه شهادت رسیدن مهدی وجدان درماکو

لحظه به شهادت رسیدن مختار