تصاویربه شهادت رسیدن مهدی وجدان درماکو

شهادت حضرت زهرا ( س ) (فیلم)