تصاویری ازتشیع جنازه مرتضی نیکزاد

ساز و آواز شور _ محسن شیرازی و مرتضی نیکزاد