تصاویری از فردوست با سبیل

خاطره فردوست و دیاثت سوئیسی ها-استاد آیت الله وفسی (فیلم)