تصاویری از مجری خراسانی

شعر خوانی صابر خراسانی جدید در شب شعر عتبات کلمات (فیلم)