تصاویر ابوالفضل قاسمی

بیل مکانیکی توسط ابوالفضل قاسمی پسریدالله قاسمی تیرتاشی