تصاویر مرز افغانستان و پاکستان

تصاویر مستند از قاچاقچیان سوخت در مرز پاکستان