تصاویر مرز افغانستان و پاکستان

قاچاق سوخت مرز ایران و افغانستان