تصاویر پخش شده ازدروازه بان

نظر استاد گلاب زاده در مورد تصاویر پخش شده (فیلم)