تصویر همسرواقعی بازیگر نقش دل آرا

سفال نقش برجسته، سفالی بسیار زیبا و دلنشین می باشد و م