تظاهرات اصفهان امروز

تظاهران علیه کلینتون و ترامپ در واشنگتن دی سی